Loading ....
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola
Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Bł. E. Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Ks. Klimasa 15
46-050 Tarnów Opolski
tel/fax: (77) 464 42 61
e-mail: ppzoi@op.pl

 

 

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

0

2

 

3

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

 

1

 

 

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2023 nr 2023/BZP 00060933/01/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1

Zamawiający:

Nazwa: Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

Krajowy numer identyfikacyjny:2 9910217942

Adres: Ks. Klimasa 15

Miejscowość: Tarnów Opolski

Kod pocztowy: 46-050

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: pptarnow.przedszkola.net.pl

Adres poczty elektronicznej: ppzoi@op.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 774644261

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka budżetowa

 

 1. Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

 2. Numer NIP lub REGON.

 3. Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) inny zamawiający (proszę określić).

 1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2 . D O S T A W Y

 

 

 

1.2.1

Sukcesywna dostawa środków spożywczych na potrzeby żywienia zbiorowego dzieci w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami

Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim w roku 2024

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

240 150,00 PLN

listopad 2023

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

 

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1. tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

 2. tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

 3. tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

 4. partnerstwo innowacyjne;

 5. negocjacje bez ogłoszenia;

 6. zamówienie z wolnej ręki;

 7. konkurs;

 8. umowa ramowa.

 1. Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

 2. Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

 3. Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

 4. Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 1. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

 

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1. przetarg nieograniczony;

 2. przetarg ograniczony;

 3. negocjacje z ogłoszeniem;

 4. dialog konkurencyjny;

 5. partnerstwo innowacyjne;

 6. negocjacje bez ogłoszenia;

 7. zamówienie z wolnej ręki;

 8. konkurs;

 9. umowa ramowa;

 10. dynamiczny system zakupów.

 1. Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

 2. Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

 3. Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

 4. Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Zamawiający: Gmina Tarnów Opolski – Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim, niniejszym informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, p.n. Sukcesywna dostawa środków spożywczych na potrzeby żywienia zbiorowego dzieci w Przedszkolu Publicznym
z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim w roku 2023
.

 

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-Zamówienia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa środków spożywczych na potrzeby żywienia zbiorowego dzieci w Przedszkolu Publicznym z
Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim w roku 2023
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie
Opolskim
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530581363
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Ks. Klimasa 15
1.5.2.) Miejscowość: Tarnów Opolski
1.5.3.) Kod pocztowy: 46-050
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
1.5.7.) Numer telefonu: 77 464 42 61
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ppzoi@op.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pptarnow.przedszkola.net.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa środków spożywczych na potrzeby żywienia zbiorowego dzieci w Przedszkolu Publicznym z
Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim w roku 2023
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a76969f-6b4a-11ed-abdb-a69c1593877c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463476/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28 17:58
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00463476/01 z dnia 2022-11-28
2022-11-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
 
 

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a76969f-6b4a-11ed-abdb-a69c1593877c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2a76969f-6b4a-11ed-abdb-a69c1593877c
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-2a76969f-6b4a-11ed-abdb-a69c1593877c
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, tj. awaria i niedostępność Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą
poczty elektronicznej na adres e-mail: ppzoi@op.pl (nie dotyczy składania ofert).
8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w języku polskim, w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona podpisem
kwalifikowanym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PPzOI 01/11/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 7
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00463476/01 z dnia 2022-11-28
2022-11-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

 
 

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 – dostawa produktów mleczarskich
4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne pozycje
określone w Załączniku nr 3.1. do SWZ, w okresie realizacji zamówienia, które zależne jest od liczby dzieci i stosowanych
diet, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji zamówienia, prawo opcji (art.
441 ustawy Pzp) czyli zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych w ramach danej części, przy
równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych, pod warunkiem zachowania obowiązujących cen
jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 60% asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej
części zastrzega sobie prawo opcji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy, przy czym gwarantuje jego realizację na
poziomie 80% wartości brutto zamówienia podstawowego. Niezrealizowanie pozostałej części nie będzie skutkowało
roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
3. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić przez cały okres trwania Umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą sumę
punktów w podanych kryteriach wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy zamówień na cito
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 – dostawa mięsa i produktów mięsnych
4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne pozycje
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00463476/01 z dnia 2022-11-28
2022-11-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

 
 

określone w Załączniku nr 3.2. do SWZ, w okresie realizacji zamówienia, które zależne jest od liczby dzieci i stosowanych
diet, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji zamówienia, prawo opcji (art.
441 ustawy Pzp) czyli zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych w ramach danej części, przy
równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych, pod warunkiem zachowania obowiązujących cen
jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 60% asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej
części zastrzega sobie prawo opcji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy, przy czym gwarantuje jego realizację na
poziomie 80% wartości brutto zamówienia podstawowego. Niezrealizowanie pozostałej części nie będzie skutkowało
roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
3. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić przez cały okres trwania Umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą sumę
punktów w podanych kryteriach wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy zamówień na cito
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3 – dostawa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne pozycje
określone w Załączniku nr 3.3 do SWZ, w okresie realizacji zamówienia, które zależne jest od liczby dzieci i stosowanych
diet, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji zamówienia, prawo opcji (art.
441 ustawy Pzp) czyli zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych w ramach danej części, przy
równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych, pod warunkiem zachowania obowiązujących cen
jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 60% asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej
części zastrzega sobie prawo opcji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy, przy czym gwarantuje jego realizację na
poziomie 80% wartości brutto zamówienia podstawowego. Niezrealizowanie pozostałej części nie będzie skutkowało
roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
3. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić przez cały okres trwania Umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00463476/01 z dnia 2022-11-28
2022-11-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

 
 

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą sumę
punktów w podanych kryteriach wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy zamówień na cito
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 4 – dostawa warzyw i owoców
4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne pozycje
określone w Załączniku nr 3.4. do SWZ, w okresie realizacji zamówienia, które zależne jest od liczby dzieci i stosowanych
diet, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji zamówienia, prawo opcji (art.
441 ustawy Pzp) czyli zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych w ramach danej części, przy
równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych, pod warunkiem zachowania obowiązujących cen
jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 60% asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej
części zastrzega sobie prawo opcji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy, przy czym gwarantuje jego realizację na
poziomie 80% wartości brutto zamówienia podstawowego. Niezrealizowanie pozostałej części nie będzie skutkowało
roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
3. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić przez cały okres trwania Umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą sumę
punktów w podanych kryteriach wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00463476/01 z dnia 2022-11-28
2022-11-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

 
 

Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy zamówień na cito
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 5 – dostawa różnych artykułów spożywczych
4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne pozycje
określone w Załączniku nr 3.5. do SWZ, w okresie realizacji zamówienia, które zależne jest od liczby dzieci i stosowanych
diet, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji zamówienia, prawo opcji (art.
441 ustawy Pzp) czyli zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych w ramach danej części, przy
równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych, pod warunkiem zachowania obowiązujących cen
jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 60% asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej
części zastrzega sobie prawo opcji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy, przy czym gwarantuje jego realizację na
poziomie 80% wartości brutto zamówienia podstawowego. Niezrealizowanie pozostałej części nie będzie skutkowało
roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
3. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić przez cały okres trwania Umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą sumę
punktów w podanych kryteriach wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy zamówień na cito
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 6 – dostawa mrożonek (ryby, warzywa i owoce mrożone)
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00463476/01 z dnia 2022-11-28
2022-11-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

 
 

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne pozycje
określone w Załączniku nr 3.6. do SWZ, w okresie realizacji zamówienia, które zależne jest od liczby dzieci i stosowanych
diet, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji zamówienia, prawo opcji (art.
441 ustawy Pzp) czyli zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych w ramach danej części, przy
równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych, pod warunkiem zachowania obowiązujących cen
jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 60% asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej
części zastrzega sobie prawo opcji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy, przy czym gwarantuje jego realizację na
poziomie 80% wartości brutto zamówienia podstawowego. Niezrealizowanie pozostałej części nie będzie skutkowało
roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
3. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić przez cały okres trwania Umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą sumę
punktów w podanych kryteriach wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy zamówień na cito
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 7 – dostawa świeżych jaj
4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne pozycje
określone w Załączniku nr 3.7. do SWZ, w okresie realizacji zamówienia, które zależne jest od liczby dzieci i stosowanych
diet, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji zamówienia, prawo opcji (art.
441 ustawy Pzp) czyli zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych w ramach danej części, przy
równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych, pod warunkiem zachowania obowiązujących cen
jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 60% asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00463476/01 z dnia 2022-11-28
2022-11-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

 
 

części zastrzega sobie prawo opcji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy, przy czym gwarantuje jego realizację na
poziomie 80% wartości brutto zamówienia podstawowego. Niezrealizowanie pozostałej części nie będzie skutkowało
roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
3. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić przez cały okres trwania Umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą sumę
punktów w podanych kryteriach wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy zamówień na cito
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia, że
osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, wykonawca składa wraz z ofertą odpis lub
informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w
formularzu oferty).
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy
działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.1.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00463476/01 z dnia 2022-11-28
2022-11-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

 
 

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
3) oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera),
upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla
wszystkich partnerów;
6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość istotnych zmian
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z wymienionych w niniejszym ustępie okoliczności oraz określa warunki tych zmian:
1) Zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie
można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji dostaw;
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
2) Pozostałe zmiany:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. zmniejszenie cen jednostkowych zamówienia,
skrócenie czasu dostaw);
b) w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, nastąpi zmiana stawki VAT dla produktów objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto przedmiotu zamówienia i wysokości wynagrodzenia określonego w
niniejszej umowie, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za dostawy,
których do dnia zmiany podatku VAT jeszcze nie wykonano.
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. terminu płatności faktury,
zmiana okresu rozliczeniowego);
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i
udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 15:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przez Platformę e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”,
widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 16:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:
Część 1 : Tak
Część 2 : Tak
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00463476/01 z dnia 2022-11-28
2022-11-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

 
 

Część 3 : Tak
Część 4 : Tak
Część 5 : Tak
Część 6 : Tak
Część 7 : Tak

 

 

 

 Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia:

 ocds-148610-2a76969f-6b4a-11ed-abdb-a69c1593877c

 

 

Poniżej link bezpośredni do strony prowadzonego postępowania:

 

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2a76969f-6b4a-11ed-abdb-a69c1593877c

 

Pokaż informacje o artykule