Loading ....
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola
Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Bł. E. Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Ks. Klimasa 15
46-050 Tarnów Opolski
tel/fax: (77) 464 42 61
e-mail: ppzoi@op.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Postanowienia ogólne


Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

§ 1.

 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1.           Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim;

2.           Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

3.           Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim;

4.           IPET – należy przez to rozumieć indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

 

§ 2.

1.      Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim.

2.      Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Ks. Klimasa 15 w Tarnowie Opolskim.

3.      Przedszkole jest przedszkolem publicznym tzn.:

 

1)      realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę    

 

       programową wychowania przedszkolnego;

2)      zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

3)      przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

4)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4.      Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;

2) placu zabaw;

3) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;

4) posiłków.

§ 3.

          1.           Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Tarnów Opolski.

 

2.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Opolski Kurator Oświaty.

3.      Przedszkole jest jednostką budżetową.

4.      Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

Pokaż informacje o artykule