Loading ....
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola
Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Bł. E. Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Ks. Klimasa 15
46-050 Tarnów Opolski
tel/fax: (77) 464 42 61
e-mail: ppzoi@op.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Cele i zadania przedszkola


 

Cele i zadania przedszkola

 

 

 

§ 4.

1.                  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie, prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

2.                  Celem przedszkola jest:

1)        wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka
z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,
w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia
i rodzaju niepełnosprawności;

2)        sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji umożliwiającej dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

3)        wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

4)        przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole;

5)        podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i językowej.

§ 5.

1.      Przedszkole realizuje swoje cele i zadania poprzez:

1)        planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej i rewalidacyjnej z udziałem rodziców, w oparciu o komplementarną i wieloaspektową diagnozę stworzoną przez specjalistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i naszej placówki;

2)        stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi:

3)        prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, kompensacyjno – stymulacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz terapii pedagogicznej, logopedycznej i psychologicznej;

4)        organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczęszczających do Przedszkola dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

5)        objęcie kształceniem integracyjnym dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

6)        objęcie nauczaniem indywidualnym dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do przedszkola;

7)        zorganizowanie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu, wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym.

8)        organizowanie indywidualnych bądź grupowych spotkań dla rodziców z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w placówce oraz pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

9)        organizowanie warsztatów, zespołów samokształceniowych i rad szkoleniowych dla nauczycieli;

10)      umożliwienie rodzicom udziału w zajęciach otwartych (indywidualnie lub grupowo);

11)      wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

12)      tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

13)      zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

14)      wspieranie dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań z wykorzystaniem zajęć kierowanych i niekierowanych;

15)      wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności i oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

16)      tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

17)      systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

18)      przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatnej do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

19)      tworzenie sytuacji  edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

20)      tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

21)      tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

22)      współdziałanie z rodzicami środowiskami, organizacjami i instytucjami na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój j tożsamości dziecka;

23)      kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze;

24)      systematyczne uzupełnianie za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

25)      organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;

26)      tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

2.      Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym i psychicznym.

1)      W przedszkolu wychowankowie mają zapewnione bezpieczeństwo i opiekę ze strony pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;

2)      w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde dziesięć dzieci jedna osoba dorosła,
a w przypadku opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi jedna osoba z personelu lub rodzic na dwóch wychowanków.

§ 6.

   1. Cele i zadania, o których mowa w § 4 i 5 są realizowane we współpracy z:

1)     rodzicami;

2)     nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

3)     poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi;

4)     innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)     podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

§ 7.

    1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1)        dziecka, jego rodziców (prawnych opiekunów);

2)        nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;

3)        poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznych;

4)        pomocy nauczyciela.

2.         Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

3.         Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicznych – pedagogicznej dziecku w przedszkolu jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, powołanego przez dyrektora.

4.         Pracę zespołu koordynuje specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem wyznaczony przez dyrektora przedszkola.

5.         Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

6.         W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

1)      na wniosek dyrektora przedszkola - przedstawiciel poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela,

2)      na wniosek lub za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dziecka - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

7.         Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

8.         Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mają prawo uczestniczyć
w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania dziecka. Dyrektor przedszkola zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim.

9.         Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka otrzymują, na ich wniosek, kopię programu.

10.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana
w szczególności w formie:

1)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno–kompensacyjnych, kompensacyjno-stymulujacych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2)   porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

3)   zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,

11.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności: z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

12.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.

§ 8.

1.   Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi realizowane jest poprzez:

 

1)    kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu (niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową,
z afazją, z
niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi) organizuje się w integracji
z dziećmi pełnosprawnymi;

 

2)    pracę w oddziale integracyjnym prowadzi dwóch pedagogów (z przygotowaniem specjalistycznym) jednocześnie;

3)    zapewnienie dzieciom i ich rodzicom kontaktu z psychologiem i terapii psychologicznej.

2.      Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:

1)      realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

2)      odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

3)      zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna,

4)      inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne,

5)      integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z wychowankami 

                         pełnosprawnymi,

3.      Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

4.      Program zwany w skrócie IPET opracowuje zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej (patrz §7)

5.      Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:

1)      do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko od początku roku szkolnego rozpocznie realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie
w przedszkolu, albo

2)      30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo

3)      30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program -
w przypadku gdy dziecko kontynuuje wychowanie przedszkolne albo kształcenie w danym przedszkolu.

§.9.

1.      Przedszkole realizuje działalność innowacyjną.

2.      Innowacją pedagogiczną, zwaną dalej "innowacją", prowadzoną w przedszkolu,
są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

3.      Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole lub oddział.

4.      Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez przedszkole odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.

5.      Innowacje wymagające przyznania przedszkolu dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

6.      Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.

7.      Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje rada pedagogiczna.

 

Pokaż informacje o artykule