Loading ....
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola
Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Bł. E. Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Ks. Klimasa 15
46-050 Tarnów Opolski
tel/fax: (77) 464 42 61
e-mail: ppzoi@op.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Cele i zadania przedszkola
I CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 1 Celem przedszkola jest: 1.1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, 1.2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, 1.3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, 1.4. Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, 1.5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, 1.6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawności fizyczną, 1.7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, 1.8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, 1.9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, 1.10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 1.11. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, nowożytnym poprzez rozbudzenie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej, oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym- rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej. 2. Cele i zadania, o których mowa w ust. 1 są realizowane we współpracy z: 2.1. Rodzicami, 2.2. Nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, 2.3. Poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, 2.4. Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 2.5. Podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci. 3. Przedszkole realizuje działalność innowacyjną. 3.1. Innowacją pedagogiczną, zwaną dalej "innowacją", prowadzoną w przedszkolu, są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola. 3.2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole, oddział. 3.3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez przedszkole odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych. 3.4. Innowacje wymagające przyznania przedszkolu dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 3.5. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 3.6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje rada pedagogiczna. 3.7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: ‒ zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, ‒ opinii rady pedagogicznej, ‒ pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 3.8. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady pedagogicznej i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, dyrektor przedszkola przekazuje Opolskiemu Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu szkołę. 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: 4.1. - dziecka, jego rodziców (prawnych opiekunów) 4.2. - nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem 4.3. - poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznych 4.4. - asystenta edukacji romskiej 4.5. - pomocy nauczyciela 4.6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. 4.7. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicznych – pedagogicznej dziecku w przedszkolu jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, powołanego przez dyrektora. 4.8. Pracę zespołu koordynuje specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem wyznaczony przez dyrektora przedszkola. 4.9. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. 4.10. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: ‒ na wniosek dyrektora przedszkola - przedstawiciel poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela, ‒ na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 4.11. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 4.12. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania dziecka. Dyrektor przedszkola zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim. 4.13. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka otrzymują, na ich wniosek, kopię programu. 4.14. Zadania zespołu wykonywane są zgodnie z procedurą organizacji i zakresem zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej określonego w zarządzeniu dyrektora. 6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w szczególności w formie: 6.1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 6.2. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli, 6.3. zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, 6.4. zajęć kompensacyjno – stymulujących, 6.5. wczesnego wspomagania rozwoju 6.6. pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności: - z niepełnosprawności, - niedostosowania społecznego, - z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, - ze szczególnych uzdolnień, - ze specyficznych trudności w uczeniu się, - z zaburzeń komunikacji językowej, - z choroby przewlekłej, - z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, - z niepowodzeń edukacyjnych, - z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, - z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 4.15. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci. 7. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi realizowane jest poprzez: 7.1. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu (niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi) organizuje się w integracji z dziećmi pełnosprawnymi. 7.2. Pracę w oddziale integracyjnym prowadzi dwóch pedagogów (z przygotowaniem specjalistycznym) jednocześnie. 7.3. Zapewnienie dzieciom i ich rodzicom kontaktu z psychologiem i terapii psychologicznej 7.4. Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym: ̵ realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ̵ odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, ̵ zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, ̵ inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne. 7.5. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. 7.6. Program zwany w skrócie IPET opracowuje zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 7.7. Program opracowuje zespół, który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem. 7.8. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 7.9. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie: - do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie w przedszkolu, albo - 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo - 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program - w przypadku gdy dziecko kontynuuje wychowanie przedszkolne albo kształcenie w danym przedszkolu. 7.10. Uwzględnienie w procesie wychowania i nauczania poziomu wydolności wysiłkowej. 7.11. Zaspokojenie w miarę możliwości potrzeb psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych. 7.12. Zapewnienie wychowankom oddziałów integracyjnych udziału w zajęciach muzykoterapii. 7.13. Zapewnienie dzieciom i rodzicom pomocy w ramach działającego przy przedszkolu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży i osób Niepełnosprawnych. 7.14. Umożliwienie stałego kontaktu z rehabilitantem ruchowym i pediatrą. 7.15. Organizowanie dla rodziców udziału w zajęciach Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. 7.16. Umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym swobodnego korzystania z pomieszczeń i urządzeń przedszkola poprzez likwidowanie barier architektonicznych. 7.17. Rozwijanie zaburzonych funkcji poprzez zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne. 7.18. Przygotowanie społeczności dzieci pełnosprawnych i ich rodzin do współżycia z dziećmi sprawnymi inaczej. 7.19. Dostosowanie programu do tempa rozwoju dzieci oraz ich indywidualnych potrzeb i możliwości. 8. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 8.1. Organizowanie w ramach planu zajęć przedszkolnych nauki religii na pisemne życzenie rodziców w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych dla danego poziomu nauczania. Dzieci, które nie uczęszczają na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 8.2. Przedszkole zapewnia dzieciom warunki umożliwiające podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz własnej historii i kultury. Warunki stwarzane są w toku powszechnie dostępnych zajęć. 8.3. Przedszkole umożliwia dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej poprzez rozbudzenie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych. 8.4. Organizuje się naukę języka mniejszości narodowej na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, składany na zasadzie dobrowolności w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Pokaż informacje o artykule