Loading ....
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola
Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Bł. E. Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Ks. Klimasa 15
46-050 Tarnów Opolski
tel/fax: (77) 464 42 61
e-mail: ppzoi@op.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Organy przedszkola i ich kompetencje

Organy przedszkola

§ 10.

1.    Organami przedszkola są:

1)  Dyrektor przedszkola ,

2)  Rada pedagogiczna,

3)  Rada Rodziców.

§ 11.

1. Dyrektor przedszkola realizuje zadania określone w ustawie we współdziałaniu
z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem sprawującym nadzór pedagogiczny
i organem prowadzącym.

2. Dyrektor Przedszkola:

1)      kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)      jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

3)      sprawuje nadzór pedagogiczny;

4)      jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu pracowników
i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.

3.      Do zadań Dyrektora Przedszkola należy w szczególności:

1)      sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne;

2)      zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą;

3)      zapewnienie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

4)      opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawienie go Radzie Pedagogicznej;

5)      przedstawienie przed zakończeniem roku szkolnego Radzie Pedagogicznej informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego;

6)      opracowanie rocznych planów pracy;

7)      przygotowanie arkusza organizacji pracy Przedszkola;

8)      ustalanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) dzieci;

9)      gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania pracy oceny;

10)  przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej, realizacja jej uchwał rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oraz wstrzymywanie ich wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami prawa;

11)  ustalanie przydziałów zadań pracownikom;

12)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;

13)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

14)  współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola;

15)  prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Przedszkola;

16)  powołanie komisji rekrutacyjnej;

17)  wyznaczenie przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej;

18)  podanie do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji do oddziału przedszkolnego
i do szkoły, trybu postępowania rekrutacyjnego, oraz terminu rekrutacji;

19)  rozpatrywanie odwołań rodziców (opiekunów prawnych) od postanowień komisji rekrutacyjnej;

20)  poinformowanie w formie pisemnej wójta właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola o nieprzyjęciu go do placówki, w sytuacji gdy kandydat podlega obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu;

21)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4.      Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;

3)      występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady przedszkola w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

§ 12.

          1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola.

2.      Rada Pedagogiczna realizuje zadania wynikające z ustawy oraz celów kształcenia, wychowania i opieki.

3.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele przedszkola.

4.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

5.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej.

6.      Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)      opracowanie i zatwierdzanie planów pracy i programu rozwoju przedszkola,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu,

3)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

4)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

5)      przygotowanie projektu statutu przedszkola i uchwalenie jego zmian.

7.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy harmonogram pracy,

2)      projekt planu finansowego przedszkola,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

8.      Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

9.      Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

10.  W przypadku określonym w ust. 9. organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

11.  Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności ca najmniej połowy jej członków.

12.  Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

13.  Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§13.

           1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do Przedszkola wspierającą działalność statutową przedszkola.

2.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

3.      Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

4.      W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

5.      Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.

§14.

      1.        Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów Przedszkola jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2.         Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w szczególności poprzez:

1)      wymianę informacji;

2)      opiniowanie;

3)      wnioskowanie;

4)      podejmowanie uchwał;

5)      podejmowanie wspólnych działań.

3.         Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych
i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez:

1)      spotkania organizowane z inicjatywy Dyrektora Przedszkola z przedstawicielami organów;

2)      Zebrania Rady Pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli innych organów;

3)      Umieszczenie zadań planowanych do realizacji w danym roku szkolnym na tablicy ogłoszeń.

4.      Współdziałanie organów ma na celu tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu pracy Przedszkola.

5.      Organy Przedszkola współpracują ze sobą promując działalność Przedszkola.

6.      Sprawy sporne pomiędzy organami Przedszkola rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez Dyrektora Przedszkola. W celu rozwiązywania sporów Dyrektor Przedszkola może powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron.

7.      W przypadku nie osiągnięcia porozumienia lub nie rozstrzygnięcia sporu organ Przedszkola może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem kompetencji określonym w ustawie.

Pokaż informacje o artykule