Loading ....
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola
Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Bł. E. Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Ks. Klimasa 15
46-050 Tarnów Opolski
tel/fax: (77) 464 42 61
e-mail: ppzoi@op.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Organizacja przedszkola

Organizacja pracy przedszkola

§16.

      1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju niepełnosprawności.

2.      Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego, w roku kalendarzowym, którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

3.      Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 roku życia, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4.   Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

5. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

6. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę, w wymiarze 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

7. Wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie ustala organ prowadzący.

8. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie przez dziecko z posiłków w ilości i na zasadach określonych w umowie o świadczeniu usług przedszkola w danym roku szkolnym, zgodnych z wytycznymi organu prowadzącego.

9. W skład Przedszkola wchodzi sześć oddziałów ogólnodostępnych w tym dwa oddziały integracyjne. W uzasadnionych przypadkach liczba oddziałów może ulec zmianie.

10.   Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25.

11.  Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

12.  Za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym może być wyższa od liczby określonej w ust. 5., jeżeli wychowanek uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w trakcie roku szkolnego.

13.  W szczególnych przypadkach do Przedszkola można przyjąć dziecko w wieku 2,5 lat.

§17.

        1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola, w terminie do dnia 21 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji pracy zatwierdza organ prowadzący Przedszkole;

2.    W arkuszu organizacji przedszkola określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach, tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych, ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

3.    Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców z uwzględnieniem przepisów w sprawie BHP
w placówce.

4.    Ramowy rozkład dnia określa: czas pracy przedszkola, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału oraz czynności wykonywane w tych oddziałach poza podstawa programową.

§18

        1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. W okresie ferii zimowych, wiosennych, letnich odpowiednio do zmniejszonej ilości zgłoszonych dzieci przez rodziców, dyrektor przedszkola zmniejsza liczbę oddziałów i organizuje dyżury pracy lub planuje wykorzystanie urlopów przez pracowników przedszkola.

2. W okresie przerw do przedszkola mogą uczęszczać dzieci obojga pracujących rodziców.

3. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej.

4. Czas pracy przedszkola wynosi 9,5 godziny od 6.30 – 16.00.

5. Ilość godzin w ciągu dnia może być zmieniona w zależności od potrzeb środowiska
z zachowaniem procedur obowiązujących przy zatwierdzaniu arkusza organizacji.

6. Zmiany tej dokonuje organ prowadzący na wniosek Dyrektora poparty opinią Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

7. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

8. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych zajęć z religii, zajęć z języka mniejszości narodowej i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

- z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut,

- z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

9. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§19.

           1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,  

                etnicznej, językowej i religijnej.

2.    W przedszkolu organizowana jest w ramach planu zajęć przedszkolnych nauka religii na życzenie rodziców w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych dla danego poziomu nauczania. Dzieci, które nie uczęszczają na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

3.    Przedszkole umożliwia podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej przez prowadzenie nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej. Warunki stwarzane są w toku powszechnie dostępnych zajęć.

4.    Naukę języka mniejszości narodowej organizuje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, składany raz na cały pobyt dziecka w przedszkolu w wymiarze 6 zajęć przedszkolnych tygodniowo: z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut, z dzieci w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

5.    Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego występuje wtedy, gdy dziecko podlegające obowiązkowi rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu opuszcza bez usprawiedliwienia (rodziców prawnych opiekunów) co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§20.

          1. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji na dany rok szkolny.

          2. W przedszkolu dla dzieci niepełnosprawnych prowadzone są zajęcia rewalidacyjne finansowane ze środków organu prowadzącego.

§21.

          1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z wychowankami
w danym roku szkolnym.

2.      Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adresy ich zamieszkania, tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. Fakt przeprowadzenia zatwierdza się podpisem.

3.      W stosunku do dzieci zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania
i wychowania albo uczestnictwa w indywidualnych zajęciach rewalidacyjno– wychowawczych przedszkole prowadzi odrębnie dla każdego uczestnika zajęć odpowiednio dziennik indywidualnego nauczania i wychowania lub dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno–wychowawczych oraz gromadzi dokumentację badań i czynności uzupełniających,  prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa.

4.      Przedszkole prowadzi dziennik psychologa, pedagoga, logopedy i nauczyciela gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz dziennik religii.

5.      Do dziennika pedagoga i psychologa wpisuje się tygodniowy plan zajęć, zajęcia (czynności) przeprowadzane w poszczególnych dniach, wykaz wychowanków zakwalifikowanych do pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

Pokaż informacje o artykule