Loading ....
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola
Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Bł. E. Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Ks. Klimasa 15
46-050 Tarnów Opolski
tel/fax: (77) 464 42 61
e-mail: ppzoi@op.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Wychowankowie przedszkola

Wychowankowie Przedszkola, ich prawa i obowiązki

§26.

     1. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka:

1)      akceptacji takim, jakim jest;

2)      spokoju, samotności i wypoczynku, gdy tego potrzebuje;

3)      zdrowego, normalnego rozwoju fizycznego, umysłowego, moralnego
i społecznego w atmosferze wolności i poszanowania jego godności;

4)      wzrastania w atmosferze miłości i zrozumienia, sprzyjającej pełnemu, harmonijnemu rozwojowi jego osobowości;

5)      otrzymania wychowania, które zapewni mu podstawy kultury, umożliwi rozwój jego zdolności i samodzielności;

6)      otrzymania opieki, wychowania i nauczania – dostosowanego do potrzeb
i możliwości dzieci;

7)      życzliwego i podmiotowego traktowania;

8)      zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

9)      badania, eksperymentowania i doświadczenia konsekwencji własnych zachowań (ograniczonego względami bezpieczeństwa);

10)  podejmowania decyzji i możliwości wyboru;

11)  poszanowania własności;

12)  opieki i ochrony

13)  twórczego otoczenia;

14)  szacunku dla wszystkich jego potrzeb;

15)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

16)  nienaruszalności cielesnej;

17)  partnerskiej rozmowy na każdy temat;

18)  korzystanie z wszelkich pomocy dydaktycznych znajdujących się w Przedszkolu;

19)  indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu poprzez: poznawanie każdego dziecka przez rozmowy z rodzicami i dzięki własnej obserwacji nauczyciela, dostosowanie metod pracy do możliwości dzieci, a tematyki zajęć do ich zainteresowań, dawanie wolności w nie uczestniczeniu w działaniach, docenianie wysiłku dziecka włożonego w pracę bez względu na jej efekt.

2.      Do obowiązków dziecka należą:

1)      stosowanie się do przyjętych zasad opracowanych przez dzieci nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej;

2)      sprzątania po zabawie;

3)      przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

4)      pełnienie ról społecznych zgodnie z zasadami przyjętymi w grupie;

5)      dbanie o czystość osobistą i porządek w najbliższym otoczeniu.

3.      Dzieciom w przedszkolu nie wolno:

1)   stwarzać niebezpiecznych sytuacji;

2)   krzywdzić innych ani siebie;

3)   niszczyć cudzej własności;

4)   przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.

4.    Dyrektor przedszkola na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej może skreślić dziecko z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadkach:

1) utrzymywania się zaległości finansowych względem przedszkola powyżej 1 miesiąca, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca, po wyczerpaniu wszelkich środków, w tym ustnego i pisemnego powiadomienia i wobec braku odpowiedzi,

2) W przypadku kiedy dziecko nie korzysta ze świadczeń przedszkola określonych w umowie (bez uzasadnionej przyczyny) przez okres co najmniej 1 miesiąca, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca, po wyczerpaniu wszelkich środków, w tym ustnego i pisemnego powiadomienia i wobec braku odpowiedzi,

 

      5. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne  

 

          obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Pokaż informacje o artykule