Loading ....
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola
Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Bł. E. Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Ks. Klimasa 15
46-050 Tarnów Opolski
tel/fax: (77) 464 42 61
e-mail: ppzoi@op.pl
Strona główna => Rodzice – prawa i obowiązki => Prawa i obowiązki rodziców
   Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 •     Przestrzeganie statutu.
 •    Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 • Terminowe przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 •     Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 •   Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.
 •   Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 •    Zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
 •    Zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.
 •   Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
 • Inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.
 •        Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju                                                                                                                   Rodzice mają prawo do:
 •   Zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej. 
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka.
 • Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspierać.
 •  Uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozwiązywaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy..

 

Pokaż informacje o artykule